O nas


Nasze cele: • Rozwijanie form treningu rozwoju osobistego • Rozwijanie i promowanie przedsiębiorstw z sektora ekonomii społecznej, celem pobudzenia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych • Prowadzenie badań z obszarów rynku pracy, polityki społecznej, ekonomii • Badanie i wprowadzanie nowych programów dydaktycznych, w tym uwzględniających nowe technologie oraz podnoszenie jakości istniejących • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo • Budowanie partnerstw na rzecz integracji społecznej i zawodowej • Działanie na rzecz powiązania oferty kształcenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz wprowadzanie nowych form uczenia • Zmniejszanie dysproporcji w jakości i dostępie do edukacji • Wspieranie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: szkolenia, seminaria, warsztaty, wyjazdy rehabilitacyjne, doradztwo.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Zakres współpracy:

1. Rekrutacja uczestników projektu zgodnie z określoną grupą docelową

2. Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego w tym tworzenie Indywidualnych Planów Działania, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

3. Pośrednictwo pracy, w tym tworzenie portfolia poszukującego pracy, organizacja targów pracy, marketing u pracodawców, pomoc w tworzeniu sieci kontaktów z wykorzystaniem social media

4. Organizacja szkoleń zawodowych, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm)

5. Organizacja egzaminów potwierdzających nabycie/podniesienie kwalifikacji/kompetencji 

Fundacja powołała Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Akademia Kompetencji Europejskich działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

 

PROJEKT "SZANSA DLA MŁODYCH"

Projekt "Szansa dla młodych" współfiannsowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnycm rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapraszamy do udziału w projekcie
http://fundacjaaktywnych.pl/szansa-dla-mlodych 

Dane firmowe


FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH

Adres: Cybernetyki 3b/1502-677 Warszawa

NIP: 5291788827


Adres korespondencyjny


FUNDACJA AKADEMIA KOMPETENCJI EUROPEJSKICH

Tel: akefundacja@gmail.com


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 ______  __  __  _____   ___  
|   \\ \ \\/ // |__ //  / _ \\ 
| -- //  \ ` //   / //  | / \ || 
| -- \\  | ||   / //__  | \_/ || 
|______//  |_||  /_____||  \___// 
`------`   `-`'  `-----`  `---`